2010-07-03

ഓ ബ്രസീല്‍...

ഒരു ടീം ഒരു കളിയില്‍ തോറ്റിരിക്കാം... പക്ഷേ, ഫുട്‌ബോളിന്റെ പര്യായം മാറുന്നില്ല... അത്‌ ബ്രസീല്‍ മാത്രമാണ്‌, അതങ്ങനെ തുടരും


ലന്തക്കാര്‍, പറങ്കികള്‍, യാങ്കികള്‍, വെള്ളക്കാര്‍, നാസി - ഫാസിസ്റ്റ്‌ പിന്‍മുറക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ വിജയം, അത്‌ ഏത്‌ മേഖലയിലുള്ളതായാലും, ആഘോഷിക്കുന്നവര്‍ മനുഷ്യകുലത്തോട്‌ ക്രൂരത കാട്ടുകയാണ്‌...