2010-06-07

ത്‌ഫൂൂൂൂ...

വാറന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സന്റേതാണ്‌ സര്‍ക്കാറുകള്‍

വാറന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സന്റേതാണ്‌ കോടതികള്‍

എന്നിട്ടും ഇവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആവശ്യപ്പെടുന്നു

മരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഭേദം