2009-05-18

റെഡ്‌ സല്യൂട്ട്‌


ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്‌ വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു, അതിനു വേണ്ടി മരിച്ചു. ഇതിലപ്പുറം ജീവിതം സഫലമാക്കാനാവില്ല